A3 jaarplan

De eerste pijler van de A3 methodiek, het A3 jaarplan, is de oplossing voor het ontbreken van richting, samenhang en consistentie in veel jaarplannen en legt de basis voor (meer kort cyclische) feedback. Eenvoud in jaarplannen is nodig om en duidelijke richting aan te geven. De beperking tot één A3-papierformaat zorgt ervoor dat organisaties zich alleen focussen op de essentie. Onderstaande vragen worden in het A3 jaarplan in één overzicht beantwoord:
  • Wat is onze missie (opdracht) en visie?
  • Wat zijn de speerpunten (succesbepalende factoren) voor het komend jaar?
  • Hoe meten we onze prioriteiten (per succesbepalende factor)?
  • Welke acties voeren we uit voor de realisatie van de voorgenomen doelstellingen?

Samenhang (horizontaal) wordt gerealiseerd door middel van de rode draden die vanuit en naar de missie, visie, succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en bijbehorende acties met dezelfde kleuren in één oogopslag worden weergegeven. Consistentie (verticaal) wordt bereikt door de overzichtelijkheid van het jaarplan waardoor op een eenvoudige wijze de doelen op hogere niveaus kunnen worden vertaald naar doelen op lagere niveaus in de organisatie of andersom. Het A3 jaarplan helpt managers om de voortgang en verwachtingen te verduidelijken, te concretiseren en te analyseren. Managementrapportages die aansluiten op het A3 jaarplan krijgen daarmee structuur. Het A3 jaarplan is een framework voor zowel strategieontwikkeling, (bij)sturing en implementatie.

Het A3 jaarplan is in feite een strategische routekaart, waarbij de relaties tussen succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en acties zijn weergegeven. De ontwikkeling van causale kaarten, eerst per organisatieonderdeel en daarna collectief met managers van verschillende organisatieonderdelen bij elkaar, helpt de organisatie bij het definiëren van één set prestatie-indicatoren in plaats van verschillende sets prestatie-indicatoren per organisatieonderdeel. In een jaarplan ligt de focus niet op de individuele prestatie-indicatoren maar op het gehele systeem. Het helpt managers bij het bereiken van consistentie en samenhang in alle onderdelen van het jaarplan.

Daarbij dienen managers zich continu de volgende vragen te stellen:
  • Zijn de door ons gedefinieerde prestatie-indicatoren voor het meer actief maken van het prestatiemeetsysteem nog adequaat?
  • Wat zijn onze échte prioriteiten voor de komende periode?
  • Sluiten onze acties hier voldoende op aan?

Zodra managers en medewerkers inzicht hebben de verbinding tussen strategische prioriteiten, prestatie-indicatoren en acties, zullen ze ook een sterkere betrokkenheid tonen bij het realiseren van doelstellingen. De manager kan het resultaat van de acties monitoren en meten, en deze gegevens gebruiken om afspraken bij te stellen. De manager toetst de doelstellingen van de organisatie dus aan de werkelijke prestaties. Op deze wijze krijgt de manager zicht op de effectiviteit van zijn handelen in termen van de gedefinieerde acties. Het A3 jaarplan vormt daarmee een essentiële basis voor zijn navigeren.

Het A3 jaarplan bestaat uit één A3 papiervel met daarop aan de bovenzijde drie blokken met in blok 1 Missie, blok 2 Visie en blok 3 Succesbepalende factoren. Daaronder worden de negen aandachtsgebieden van het INK-managementmodel weergegeven.
Reactie plaatsen