Succesbepalende factor (SBF)

De succesbepalende factor (SBF) verwoordt wat een kenmerkend element is voor de organisatie, de afdeling of het team (verder de organisatie) dat het A3 jaarplan opstelt. De SBF hoeft niet te worden uitgeschreven in lange volzinnen. Het volstaat een kort statement te maken met daarin het onderwerp en een bijvoeglijk naamwoord of voltooid deelwoord. Bijvoorbeeld:  medewerkers zijn geïnspireerd en voelen zich bekwaam.

SBF'en helpen om te bepalen op welk vlak de organisatie vooruitgang wil boeken om de visie te realiseren. Daarbij wordt per stakeholder aangegeven wat deze zou moeten zien of merken van de ondernomen acties.

Vaak is een SBF nog erg abstract. Om daadwerkelijk te kunnen sturen op de realisatie is het nodig om enkele indicatoren te benoemen die iets zeggen over de mate waarin de SBF gerealiseerd is. We noemen dat prestatie-indicatoren. Als medewerkers bijvoorbeeld geïnspireerd zijn en zich bekwaam voelen dat zou dat kunnen blijken uit het feit dat ze een bepaalde opleiding succesvol afgerond hebben, of dat ze in hun jaargesprek aangeven zich bekwaam te voelen. Daar kan concreet op gestuurd worden: Welke actie is nodig om te bereiken dat medewerkers een opleiding succesvol kunnen afronden? Hoe gaat het op dit moment? Moeten we iets doen om het resultaat te verbeteren?

Soms zijn SBF'en voor langere tijd kenmerkend voor de organisatie als zodanig, ongeacht welke ontwikkelingen voor de kortere termijn worden ingezet. Soms echter zijn de SBF'en juist kenmerkend voor de fase waarin de organisatie verkeert. In dat geval kan het zijn dat een SBF maar een relatief korte tijd richtinggevend is en daarna wordt vervangen door een nieuwe. Als medewerkers zich geïnspireerd en bekwaam voelen kan een andere SBF gekozen worden die bijvoorbeeld iets zegt over het verloop (en daarmee de continuïteit).
Reactie plaatsen